Skip to main content Skip to search

Informatie

Wie is PGB zorg voor kinderen? 

PGB zorg voor kinderen B.V. is een kleinschalige zorginstelling. Wij zijn HKZ / Kiwa ko gecertificeerd en werken met SJK geregistreerde medewerkers, die in bezit zijn van een Verklaring Omtrent Goed gedrag. Wij richten ons op kinderen en jeugd t/m 23 jaar met een ontwikkelings- en of gedragsstoornis. Elke hulpvraag is weer anders en wij zien het als een uitdaging om zorg te bieden passend binnen het gezin. Wat onze zorg uniek maakt is de individuele begeleiding binnen een groep met leeftijdsgenoten. De omgang met leeftijdsgenoten en het hebben van een zinvolle en leerzame dagbesteding is van onschatbare waarde.

Wij doen ons werk met veel liefde en passie en streven naar een lange samenwerking met ouders en kinderen zodat wij een goede band met het gezin kunnen opbouwen. Het doel van onze begeleiding is om ervoor te zorgen dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk deel uit kunnen gaan maken van de maatschappij. Om dat te kunnen realiseren hebben wij onze programma’s zo ingericht dat de kinderen met veel plezier naar ons toe komen, de ouders optimaal ontlast worden en dat er op een zeer effectieve manier aan leerdoelen gewerkt kan worden. Ons team komt regelmatig bij elkaar om
de vorderingen hiervan te bespreken, zo nodig worden leerdoelen veranderd en/of aangepast.

PGB zorg voor kinderen doet meer dan alleen zorg leveren aan kinderen en jeugd. Ook de ouders worden betrokken en de medewerkers bieden een luisterend oor aan ouders als deze daar behoefte aan hebben. Doordat ouders één vast contactpersoon krijgen waarmee ze ook kunnen whatsappen is het contact leggen met de zorginstelling erg gemakkelijk en laagdrempelig.

Wij leveren zorg die uit het PGB of een maatwerkvoorziening kan worden betaald. Omdat de meeste van onze cliënten in de regio Holland Rijnland wonen en wij de tarieven voor iedereen gelijk willen houden hanteren wij de PGB tarieven van Holland Rijnland.

Visie en Missie

Visie: passende zorg leveren van goede kwaliteit om cliënten zo volwaardig mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Missie: Het verder ontwikkelen van een financieel gezonde zorginstelling door verstandig te groeien zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, om zo stabiel en procesgericht mogelijk aan een zeer bijzondere doelgroep de gewenste zorg op maat te kunnen leveren.

SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren.

Het Algemeen GegevensBeheer-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel.

Een AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat ons gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Justitie verzorgt de screening voor een VOG, welke ook aan ons is toegekend.

HKZ
VOG
Mochten ouders onverhoopt een klacht hebben, dan kan deze gemeld worden bij de directie van PGBzorgvoorkinderen via het contactformulier, mocht er geen passende oplossing worden gevonden kan de klacht gemeld worden via www.klachtenportaalzorg.nl

Wij werken volgens de meldcode kindermishandeling.